Kwaliteit staat niet op zichzelf. Als het goed is, wordt kwaliteitsbeleid nauwkeurig afgestemd op de missie, visie en strategie van de organisatie. Oog voor kwaliteit behoort een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering uit te maken. De wensen en belangen van de cliënt staan centraal. Dat betekent dat een organisatie structureel evalueert of de zorg- en dienstverlening werkelijk overeenkomen met de wensen en belangen van de cliënt. De uitkomsten van dergelijke onderzoeken zijn een leidraad voor mogelijke verbetertrajecten.

Heldere samenhang
Er worden tegenwoordig steeds hogere eisen gesteld aan de professionaliteit van de zorgverleners, want de zorg rondom de individuele cliënt wordt steeds complexer. Om hierop goed te kunnen inspelen is het voor organisatie belangrijk dat taken en verantwoordelijkheden voor iedereen helder zijn. Datzelfde geldt voor de samenhang tussen beleid en uitvoering.

Wettelijk verplicht
Cliëntgerichtheid, transparantie, veiligheid en risicobeheersing zijn belangrijke voorwaarden voor een organisatie. Het management stelt duidelijke doelen en er wordt resultaatgericht gewerkt. Instellingen die onder de Kwaliteitswet Zorginstellingen vallen, zijn wettelijk verplicht om een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem te hebben.

Professionele begeleiding
C-clus biedt professionele begeleiding in het verder professionaliseren en soms ook juist vereenvoudigen van werken aan kwaliteit en veiligheid. U kunt erop vertrouwen dat de adviezen en trainingen van C-clus betreffende organisatieontwikkeling uitstekend aansluiten op de doelstellingen, de structuur en de cultuur van de organisatie.